Change Language Thai English
 
  เทศบาลตำบลลำภูรา ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นชำระ ** ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ** หากผู้ที่ไม่ได้รับเอกสารหนังสือแจ้งประเมิน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.075-284173 ต่อ 105  
หน้าหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหารงาน/ประกาศ
  แบบฟอร์มการให้บริการต่างๆ
  ข้อมูลการติดต่อ
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  การทบทวนภารกิจ เทศบัญญัติ
 
รายงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  รานงานสรุปผลการประเมินความพอใจในการให้บริการ
  รายงานการควบคุมภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  รายงานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
  หนังสือราชการ (งานการ จนท.)
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  การเลื่อนเงินเดือน
  การคัดเลือก/สรรหา
  การมอบหมายงาน
  แบบฟอร์มต่างๆ
  อื่นๆ
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาลฯ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขฯ
  กองสวัสดิการฯ
  กองวิชาการฯ
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ

 
 
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• e-Book
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
• แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
• กฏ ระเบีบย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น
• สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
นายรักชาติ เที่ยงธรรม
นายกเทศมนตรี
ภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
 
 
  ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   
  ข่าวรับสมัครงาน
   
   
  กระดานสนทนา

เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559